Käsitteet

Järjestölähtöisessä toiminnassa kokemuksen asiantuntijasta käytetään kokemustoimija nimikettä. Käytännön toiminnassa on todettu, että kokemustoimijan ja vertaistukijan roolit ovat tärkeää erottaa toisistaan. Kokemustoimija ei ole vertaistukija.

Roolien määrittely selkeyttää toimintaa ja ennaltaehkäisee sekaannusta.

Näiden kysymysten avulla tunnistat kummasta roolista toiminnassa on kysymys:

Suhteessa keneen pääosin toimitaan, samaa kokeneisiin vai ei samaa kokemusta omaaviin?

Mikä on toiminnan päämääränä, tuen antaminen vai tiedon ja ymmärryksen lisääminen?

Kokemustoimintaan tarvitaan erilaisia taitoja ja valmiuksia kuin vertaistukitoimintaan. Toiminnoilla on myös selkeästi erilaiset päämäärät. Kaikki eivät halua tai osaa toimia molemmissa rooleissa. Siksi järjestölähtöisessä toiminnassa niihin on omat koulutuksensa. Vertaistukijoita ja ryhmänvetäjiä järjestöt ovat kouluttaneet jo vuosikymmeniä, kokemustoiminta on uudempaa toimintaa, joka keskittyy opiskelijoiden ja ammattilaisten käytännön tietämyksen ja ymmärryksen laajentamiseen kokemustiedon avulla.

Käsitteitä pähkinänkuoressa

Kokemustieto on elämänkokemuksista syntynyttä ymmärrystä ja viisautta. Jokaisella meillä on kokemustietoa ja käytämme sitä hyväksi eri tavoin.

Kokemustoimija on koulutuksen saanut henkilö, joka toimii pääosin suhteessa henkilöihin joilla ei ole vastaavaa elämänkokemusta, tarkoituksena jakaa tietoa ja lisätä ymmärrystä, pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan laajempiin ihmisryhmiin.

Vertaistukija on koulutuksen käynyt henkilö, joka toimii suhteessa samaa kokemusta omaaviin henkilöihin, tarkoituksena tukea ja voimaannuttaa, pyrkii edistämään yksilön hyvinvointia.

Kokemusasiantuntijat voivat koulutustausta riippuen toimia lähes kaikissa eri rooleissa, eikä niitä selkeästi eroteta toisistaan.


Roolien määrittely selkeyttää toimintaa ja ennaltaehkäisee sekaannusta. Käsitteiden määrittelyä yhteistyössä Kansalaisareena, OLKA-toiminta ja Kokemustoimintaverkosto

Vertainen

Vertaisia ovat henkilöt, joilla on samankaltainen kokemus (elämäntilanne, kriisi, vamma, ongelma) tai tavoite. Vertaisia voivat olla keskenään esim.

  • vanhemmat, joiden lapset aloittavat koulun
  • vastasairastunut ja aiemmin sairauden läpikäynyt henkilö
  • kaksi tai useampi vastasairastunutta
  • kollegat

Vertaiset voivat kohdata toisensa spontaanisti tai sovitusti. Sovitut tapaamiset voivat tapahtua vertaisten kesken tai koulutetun henkiön ohjaamina

Vertaistukija/vertaistukihenkilö

Vertaistukija on henkilö, jolla on samankaltainen kokemus tuettavan kanssa ja joka on koulutettu tehtäväänsä.

Vertaistukija:

  • on sopeutunut omaan kokemukseensa
  • haluaa tukea muita saman kokeneita
  • on saanut valmennusta tehtävänsä
  • saa tukea tehtävässään

Kokemus: vertaistukijalla on/on ollut omakohtainen kokemus (elämäntilanne, kriisi, vamma, sairaus, ongelma) tai kokemus läheisenä.

Kohderyhmä: antaa tukea muille saman kokeneille

Koulutus/valmennus: kyllä, oma taustajärjestö. Valmennukset vaihtelevat.

Koordinointi ja tuki: taustajärjestö

Löydä vertaistukija: lataa Toivo-vertaistukisovellus, ota yhteyttä omaan järjestöösi, esim. potilas-, sairaus-, tai vammaisjärjestöön tai kysy sinua hoitavalta taholta. Omaa järjestöä voit etsiä mm. http://www.vertaistalo.fi-verkkopalvelusta.

Kokemustoimija

Kokemustoimija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus haastavasta elämäntilanteesta, pitkäaikaissairaudesta tai vammasta ja joka on koulutettu tehtäväänsä. Toiminnasta vastaa kokemustoimintaverkostoon kuuluva taustajärjestö.

Kokemus: kokemustoimijalla on/on ollut omakohtainen kokemus haastavasta elämäntilanteesta, sairaudesta tai vammasta tai kokemus niistä läheisenä.

Kohderyhmä: välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille tai opiskelijoille.

Koulutus/valmennus: kyllä, oma taustajärjestö kouluttaa Kokemustoimintaverkoston peruskoulutusmallilla (45h). Tämän lisäksi tarjolla kehittäjä-vaikuttaja -jatkokoulutus (n.10h).

Koordinointi ja tuki: kokemustoimintaverkostoon kuuluva taustajärjestö tukee kokemustoimijaa.

Löydä kokemustoimija: ota yhteyttä potilas-, sairaus-, vammaisjärjestöön tai Kokemustoimintaverkostoon.

Lisätietoja: http://kokemustoimintaverkosto.fi

Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntijaksi nimitetään henkilöä, jolla on kokemus sairaudesta tai vammasta, ja joka haluaa jakaa kokemustaan eri tehtävissä. Kokemusasiantuntija voi toimia koulutettuna tai kouluttamattomana, organisaation koordinoimana tai yksityishenkilönä.

Kokemus: kokemusasiantuntijalla on/on ollut omakohtainen kokemus (elämäntilanne, kriisi, vamma, sairaus, ongelma) tai kokemus niistä läheisenä.

Kohderyhmä: välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille tai opiskelijoille, muille saman kokeneille tai suurelle yleisölle.

Koordinointi: organisaatiot (esim. järjestöt -pääosin mielenterveys- ja päihdejärjestöt, sairaanhoitopiirit) koordinoivat omaa toimintaansa.

Koulutus/valmennus: laajuudeltaan erilaisia koulutuksia (16-180h). Osa koulutuksista toimii oman kuntoutumisen tukena.

Tuki: Osalla kokemusasiantuntijoista on taustaorganisaatio, joka tarjoa tukea toimintaan.

Löydä kokemusasiantuntija: kokemusasiantuntijoita voi löytää esim. järjestöistä tai KoKoA:sta (koulutetut kokemusasiantuntijat ry: http://www.kokemusasiantuntijat.fi).