Kokemus­toiminta

Kokemustoimijan tehtävä on ymmärryksen ja tiedon lisääminen eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille sekä suurelle yleisölle. Kokemustoimija on Kokemustoimintaverkoston ja siihen kuuluvien järjestöjen kouluttama kokemustiedon jakaja. Kokemustoimijat ovat haastavan elämänkokemuksen omaavia, pitkäaikaissairaita, vammaisia henkilöitä tai heidän läheisiään, jotka välittävät kokemustietoa.

Laajempi näkökulma synnyttää
uusia tapoja tehdä asioita.

Kokemustoimija toimii pääasiassa suhteessa henkilöihin, joilla ei ole vastaavaa henkilökohtaista kokemusta haastavasta elämäntilanteesta, vammasta, sairaudesta tai niissä läheisenä olemisesta.

Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan polkua jo läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan.

Kokemustoimijalla on aina tehtäväänsä koulutus ja järjestön taustatuki.

Kaikki jotka toimivat tai opiskelevat sote-alan ammattilaisiksi tai toimivat palvelualoilla hyötyvät asiakkaan tai potilaan näkökulman ja kokemusten ymmärtämisestä.

Miksi kokemustoimintaa?

Kokemustoiminnassa pyritään siihen, että pitkäaikaissairaan, vammaisen henkilön tai heidän läheisensä kokemuksellinen tieto otetaan huomioon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa että sosiaali- ja terveysalan ammatillisessa koulutuksessa eri oppilaitoksissa. Myös muut kuin sote-alan organisaatiot hyötyvät kokemustiedosta. Kokemustoimijan tuoma asiakkaan näkökulma voi olla erittäin arvokas myös yksityisille organisaatioille, kuten kuljetus- ja matkailu- tai palvelualojen yrityksille.

Kokemustoiminnassa jaetaan kokemuksia ja kokemustietoa. Kokemustoimijoiden arjen asiantuntijuus tarjoaa ammattilaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden peilata teoriatiedon kautta saatua näkökulmaa käytännön kokemuksiin sairauksista ja vammoista. Kokemustieto auttaa jäsentämään ja soveltamaan teoreettista tietoa. Kun ammattilaisten ymmärrys ja osaaminen potilaan, vammaisen ihmisen tai heidän läheisensä kokemusmaailmasta syvenee, he voivat käyttää saamaansa kokemustietoa asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen ja edelleen palveluiden ja toiminnan kehittämiseen.

PALAUTE

Tilasitko kokemustoimijan tehtävään, keikalle tai olitko kuuntelemassa kokemustoimijan luentoa? Vai osallistuitko peruskoulutukseen?